Dashboard


CDS ที่ต้องรายงาน
520
ปี 2567  ไตรมาส 3
CDS ที่รายงานแล้ว
17
ปี 2567  ไตรมาส 3
CDS ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว
0
ปี 2567  ไตรมาส 3

CDS ที่รายงานแล้ว (%)
KPI ที่เกี่ยวข้อง
101
ปี 2567  ไตรมาส 3
KPI ที่รายงานแล้ว
8
ปี 2567  ไตรมาส 3
KPI ที่บรรลุเป้าหมาย
0
ปี 2567  ไตรมาส 3
KPI ที่บรรลุเป้าหมาย (%)
คู่มือการใช้งานระบบ