Dashboard


CDS ที่ต้องรายงาน
374
ปี 2566  ไตรมาส 4
CDS ที่รายงานแล้ว
300
ปี 2566  ไตรมาส 4
CDS ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว
57
ปี 2566  ไตรมาส 4

CDS ที่รายงานแล้ว (%)
KPI ที่เกี่ยวข้อง
259
ปี 2566  ไตรมาส 4
KPI ที่รายงานแล้ว
259
ปี 2566  ไตรมาส 4
KPI ที่บรรลุเป้าหมาย
86
ปี 2566  ไตรมาส 4
KPI ที่บรรลุเป้าหมาย (%)
คู่มือการใช้งานระบบ