Dashboard


CDS ที่ต้องรายงาน
520
ปี 2567  ไตรมาส 4
CDS ที่รายงานแล้ว
20
ปี 2567  ไตรมาส 4
CDS ที่ยืนยันข้อมูลแล้ว
4
ปี 2567  ไตรมาส 4

CDS ที่รายงานแล้ว (%)
KPI ที่เกี่ยวข้อง
101
ปี 2567  ไตรมาส 4
KPI ที่รายงานแล้ว
11
ปี 2567  ไตรมาส 4
KPI ที่บรรลุเป้าหมาย
2
ปี 2567  ไตรมาส 4
KPI ที่บรรลุเป้าหมาย (%)
คู่มือการใช้งานระบบ